Akude kasutusjuhend

Sülearvuti toiteaku kasutusjuhend

Enne aku esmast kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga. Pakendi avamisel veenduge, et pakend ja aku on terved. Kasutage sülearvutis ainult sobivaid ja ühilduvaid aku tüüpe.

Ärge visake kasutatud akut tavaprügi hulka, vaid viige see kogumispunkti või selleks ettenähtud konteinerisse.

Paigaldamine

Paigaldage aku ettevaatlikult sülearvuti toiteaku pessa ja veenduge, et aku lukustub korralikult oma kohale. Jälgige, et aku lukustussüsteemid oleksid lukustatud asendis. Vajadusel lugege ka sülearvuti kasutusjuhendit.

Ärge kasutage liigset jõudu!

Kasutamine

Uus aku on mittelaetud olekus ja soovitatav on aku koheselt laadida. Akut võib laadida temperatuurivahemikus 5- 35°C. Esimene laadimine peaks vältama vähemalt 12 tundi

Edaspidi võtab täielikult tühja aku laadimine aega 3-4 tundi.

Aku vastupidamise suurendamiseks soovitame esimestel laadimiskordadel (2-4) korda lasta akul täielikult tühjeneda ja seejärel laadida see maksimaalselt täis.

Selleks, et lasta akudel täielikult tühjeneda, tuleb eemaldada toitejuhe ja kasutada aku voolu niikaua kuni sülearvuti lülitab tühjenenud aku tõttu välja. Sülearvuti ja/või aku mittekasutamisel tühjeneb aku iseenesest.

Normaalsetes tingimustes töötava aku eluiga on 500-800 laadimist või 1,5 kuni 3 aastat. Li-Ion akudel on piiratud arv laadimiskordi.

Laetud aku ühekordne tööaeg sõltub aku kasutamise intensiivsusest ja kasutatavatest rakendustest. Tööaeg on sõltuvuses aku mahutavusest, kasutatavatest lisaseadmetest ja programmidest, ekraani heledusest ning väliskeskkonna temperatuurist.

Sülearvuti aku tööea pikendamiseks eemaldage aku, kui te ei kasuta sülearvutit pikka aega ning hoidke kuivas ja jahedas kohas, eemal otsese päikesevalguse eest.

Kasutusaja pikendamine

Sülearvuti aku ühekordset tööaega on võimalik pikendada ja säästa voolu vähendades LCD ekraani heledust ja kasutades sülearvuti energiasäästu funktsioone. Sülearvuti kasutamisel sulgege üleliigsed programmid ja ühendage kasutuses mitteolevad seadmed lahti. Laske regulaarselt (1 kord aastas) oma sülearvutit hooldada. CD/DVD toorikute kirjutamisel soovitame lülituda vooluvõrku.

Aku staatused

Tutvuge oma sülearvuti kasutusjuhendiga, kuid üldiselt on arvutil märgutuledeks:

• Roheline tuli vilgub - akut laetakse

• Roheline tuli põleb - aku on laetud

• Punane tuli vilgub - aku peaaegu tühi

• Indikaatoris ei põle tuld – aku on tühi

Turvalisus

Ärge laadige sülearvutit ega hoidke seda vooluvõrgus äikese ajal.

Ärge laadige akut mitteühilduva seadmega.

Hoiduge aku mahapillamisest või akule põrutuste tekitamise eest.

Vältige akule tekitamast füüsilisi vigastusi.

Ärge üritage akut avada või remontida

Vältige aku kokkupuutumist vedelikega. Märja aku kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge hoidke akut päikese või otsese kuumuse käes.

Arvuti väliselt hoidke akut antistaatilises kilekotis ning kuivas ja jahedas kohas.

Kasutage akut ainult sobivatel sülearvuti mudelitel

Ärge visake kasutatud akut tavaprügi hulka, vaid viige see kogumispunkti või selleks ettenähtud konteinerisse.

Akud võivad sisaldada keskkonnale ohtlike keemilisi ühendeid.

Garantiiaeg ja kehtivus

Kõikidel akudel on garantii 6 kuud. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendile märgitud kuupäevast.

Garantiijuhtumi korral vahetatakse defektse aku elemendid või asendatakse defektne aku uue samaväärse akuga. Väljavahetatav aku jääb garantii teostaja omandisse.

Garantii aluseks on kauba ostu – või saatedokumendi originaal või koopia, millel on näha tehingu kuupäev, toote nimetus ja seerianumber või seadmele märgitud tootekood.

Garantii katkemise tuvastamine on müüja pädevuses ja see tugineb garantiitingimustele.

Müüja ei teosta garantiikaupade transporti ega tasu postikulusid, kui selleks puudub eelnev kokkulepe.

Akud kuuluvad garantii alla ainult juhul, kui tegemist on tootjapoolse defektiga. Kliendi kohustus on teavitada müüjat defektist esimesel võimalusel.Akud ei kuulu garantii alla kui:

• Akut on laetud valede või mitteühilduvate seadmetega

• Aku on saanud põrutada või on kukkunud

• Aku on saanud ülepinget

• Aku on sattunud lühisesse

• Akut on püütud avada

• Akut on kasutatud arvutis, mis pole tehniliselt korras või ei ühildu akuga.

• Akule on tekitatud füüsilisi vigastusi

• Akul asetsevad kleebised või seerianumbrid on eemaldatud või vigastatud.Juhul kui Teil on tekkinud probleeme kasutatava akuga, teavitage müüjat telefoni või e-posti vahendusel defektsest tootest.

Saatke müüjale defektne aku koos ostudokumendi koopiaga ja detailse probleemi kirjeldusega.

Kui aku vastab garantiitingimustele, vahetab müüja defektse aku elemendid või saadab kliendile asendustoote 30 päeva jooksul, alates päevast, millal defektne toode jõudis müüjani. Kui aku remontimine või asendamine ei ole võimalik, siis hüvitab müüja aku maksumuse ja kokkuleppel transpordikulud.